NAŠE NABÍDKA

V našem e-shopu se nemusíte registrovat!

 

Dodací podmínky

 • Jakmile obdržíme Vaši objednávku, náš pracovník ihned zjistí, zda je Vámi objednané zboží na skladu. Jestliže je zboží skladem, zašleme vám je prostøednictvím pøepravní firmy do 1 - 2 pracovních dnù od obdržení objednávky. Jestliže zboží skladem není, pracovnice z oddìlení zákaznického servisu Vás o tom bude ihned informovat a domluvíme se na dalším postupu. 

 • Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláøi. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daòový doklad, záruèní list a návod na používání výrobku v èeském jazyce.

 • U Tažného zaøízení si vždy zkontrolujte elektroinstalaci (tato není souèástí zažného zaøízení, objednává se zvlášť) a v pøípadì zámìny kontaktujte naše oddìlení Prodeje.

 

 Zaslání zboží na Slovensko:

 Ceny v e-shopu se Vám zobrazují v èeských korunách, v tìch také objednáváte. Bohužel souèasný systém zatím nedokáže rozlišit cenu pøepravného pro Slovensko, proto vám pøijde na váš e-mail potvrzení s dopravným pro Èeskou republiku. My vám následnì pošleme další potvrzovací e-mail s pøesnou cenou zboží i pøepravy pøepoèítanou na €, nebo Vás kontaktujeme telefonicky.

 

Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

 

 • Odstoupení od smlouvy uzavøené za pomoci prostøedkù dálkové komunikace - V souladu s § 53 (7) obèanského zákoníku ve znìní pozdìjších pøedpisù mùže spotøebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od pøevzetí zboží.

 • Zboží musí být vráceno fyzicky nepoškozené, plnì funkèní a kompletní

Musí být tedy vráceno následující:

 1. Tažné zaøízení : Tažné zaøízení, elektroinstalace (pokud byla souèástí dodávky), návod k použití, záruèní list, typový list.

 2. Nosiè na kola : Nosiè na kola v pùvodním balení, návod k použití, záruèní list

 • Zboží je nutno zaslat v pùvodním balení na adresu prodejce uvedeného na daòovém dokladu.


K zásilce je nutno pøiložit originál faktury, popsat druh vráceného plnìní (Tažné zaøízení, pøíslušenství), den pøevzetí plnìní (viz stvrzenka o pøevzetí dobírky), prohlášení o tom, že se jedná o zboží nepoškozené, plnì funkèní a kompletní. Dále je tøeba výslovnì uvést skuteènost, že požadujete odstoupení od smlouvy a že odstupujete v zákonné lhùtì.

 •  Za vrácené plnìní vám bude pøi splnìní všech výše uvedených podmínek dobropisována a vrácena jeho cena, kterou jste uhradil. Peníze vám budou zaslány na úèet nebo poštovní poukázkou na Vaši adresu, na kterou bylo zboží zasíláno , zpravidla do 30 dnù od pøevzetí vráceného zboží.

V pøípadì, že nedodržíte tento postup a podmínky, zboží vám bude vráceno s vysvìtlením, proè nebylo vaše odstoupení od smlouvy akceptováno.

 • Prodávající si uplatòuje nárok na strhnutí Storno poplatkù z ceny.

Strorno poplatky se skládají z:

 1. Poplatky za dopravu

 2. Poplatky za pøebalení a manipulaci s tímto zbožím (èiní 15% z ceny zboží)

 

 

 

Záruční a Reklamační PodmínkyOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento Reklamaèní øád upravuje, v souladu s ustanoveními zákona è. 40/1964 Sb., Obèanský zákoník, v platném znìní, zpùsob vyøizování reklamací, podmínky reklamace vad zboží a uplatnìní nárokù ze záruky.
Reklamaèní øád se vztahuje na reklamace vad vzniklých v záruèní dobì.

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMÙ

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu taznazarizeni.eu. Tím je HOOK CZ s.r.o , Košulièova 2, Brno, IÈ 26221721, DIÈ 26221721.
Kupujícím je osoba, která s Prodávajícím uzavøela Objednávku.
Zbožím se rozumí jakýkoliv výrobek zakoupený prostøednictvím internetového obchodu taznazarizeni.eu .
Reklamací se rozumí oznámení zjištìné vady, o které je Prodávající neprodlenì informován Kupujícím prostøednictvím reklamaèního protokolu, e-mailem nebo písemnì. Oznámení musí obsahovat identifikaèní údaje Kupujícího, oznaèení zboží a popis zjištìné závady, èíslo objednávky nebo faktury a kopii Typového listu.

ROZSAH ZÁRUKY

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projevily po pøevzetí zboží kupujícím v prùbìhu záruèní doby.
Nárok na reklamaci zaniká v tìchto pøípadech:
· vada nebyla reklamována v záruèní dobì, 
· zboží bylo užíváno v rozporu s Návodem k obsluze, 
· byla provedena neodborná instalace výrobku, 
· byly provedeny neodborné opravy, úpravy nebo jiné zásahy, 
· kupující provedl zmìny údajù v Typovém listì. 

ZÁRUÈNÍ DOBA

Záruèní doba odpovídá vždy délce záruèní doby stanovené Obèanským zákoníkem. Záruèní doba zaèíná bìžet dnem, kdy kupující zboží pøevzal. Do záruèní doby se nepoèítá doba provádìní záruèní opravy (tedy doba od zahájení reklamaèního øízení až po jeho ukonèení). Dojde-li k výmìnì zboží za nové nebo k výmìnì vadné souèástky, na kterou je poskytována záruka, zaèíná bìžet záruèní doba znovu od pøevzetí nového zboží nebo od pøevzetí zboží s novou souèástkou.

NÁROKY ZE ZÁRUKY

V pøípadì oprávnìné reklamace má kupující ze záruky nároky vyplývající z Obèanského zákoníku, pøípadnì dalších právních pøedpisù. Kupující má právo zejména na:
· bezplatné a vèasné odstranìní vady, právo na výmìnu vadného zboží nebo vadné souèásti, jde-li o vadu odstranitelnou. Není-li takový postup možný, má právo na pøimìøenou slevu z kupní ceny nebo má možnost odstoupit od smlouvy, 
· výmìnu vadného zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy, jde-li o odstranitelné vady vyskytující se opakovanì nebo ve vìtším poètu, pokud brání øádnému užívání, 
· výmìnu vadného zboží nebo odstoupení od smlouvy, jde-li o vadu neodstranitelnou, pokud brání øádnému užívání, 
· pøimìøenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, jde-li o jiné neodstranitelné vady, pokud kupující nepožaduje výmìnu zboží. 

PØEVZETÍ ZBOŽÍ A POTVRZENÍ ZÁRUÈNÍHO LISTU

Kupující má povinnost zkontrolovat pøi pøevzetí zásilku a pøevzít ji jen v pøípadì, kdy je bez viditelného poškození (poškození transportního obalu). V pøípadì poškození zásilky je kupující povinen sepsat s pøepravcem reklamaèní protokol a je oprávnìn zboží nepøevzít. Vždy je nezbytnì nutné provést zápis do reklamaèního protokolu pøepravce. O nepøevzetí zásilky z dùvodu jejího poškození kupující informuje také prodávajícího.
Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah zásilky je poškozen nebo obsahuje jiné zboží, než bylo objednáno, upozorní neprodlenì prodávajícího a to telefonicky,písemnì nebo e-mailem.  Záruèní list(=návod k použití) je kupujícímu doruèen spolu se zbožím vyplnìný a potvrzený. 


POSTUP VYØIZOVÁNÍ REKLAMACE

Reklamace jsou pøijímány prostøednictvím reklamaèního protokolu, e-mailem nebo písemnì. Po obdržení reklamace informuje Prodávající Kupujícího o dalším postupu.
Pro úspìšné vyøízení reklamace je nutné, aby Kupující pøedložil Typoví list, Expedièní list a doklad o koupi. Pokud Kupující doklad o koupi nepøedloží, je tøeba, aby poskytl informace umožòující dohledání dokladu v informaèním systému Prodávajícího.
Zboží, které Kupující odesílá k reklamaènímu øízení, musí být v kompletním stavu, tedy vèetnì pøíslušenství a návodù.
Kupující bere na vìdomí, že pøi pøepravì musí být zboží dostateènì chránìno, jinak nemusí být reklamace uznána.
Po pøijetí reklamace bude Kupující informován o nejvhodnìjší formì øešení reklamace a podrobnostech reklamaèní procedury. O pøijetí reklamace a o jejím vyøízení bude vyhotoven písemný protokol. V pøípadì neoprávnìné reklamace má Prodávající právo požadovat na Kupujícím úhradu nákladù spojených s posouzením reklamace. Kupující je povinen tyto náklady uhradit.

ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamaèní øád nabývá úèinnosti od 1.listopadu 2006.
Osoba odpovìdná za vyøizování reklamací:
František Saidl
e-mail: saidl@hook-tz.cz
telefon: 543 250 121

 

 

Platební podmínky

 • Veškeré objednávky, podané prostøednictvím internetového obchodu taznazarizeni.eu , jsou závazné. Podáním objednávky (vyplnìním a odesláním objednávkového formuláøe, pøíp. telefonicky èi e-mailem) kupující stvrzuje, že se seznámil s tìmito obchodními podmínkami jakož i reklamaèním øádem a že s nimi souhlasí. Postup, jak vybrat požadované zboží a jak provést objednávku najdete na stránce Jak nakupovat.
 •  Odeslání objednávky je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím (telefonicky èi e-mailem). 
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnìní veškerých formuláøem pøedepsaných údajù a náležitostí. 
 • Ceny zboží jsou vyznaèeny u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu, pøíp. další poplatky si kupující mùže ovìøit na stránce Doprava . Pøed odesláním objednávky bude celková cena dodávky vypoètena a zákazník odsouhlasí koneènou cenu zboží vèetnì dopravy a všech pøípadných poplatkù. 
 • Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláøi. 
 • Vlastnické právo ke zboží pøechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho pøevzetím. 
 • Vyplnìním a odesláním objednávkového formuláøe dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažïování a archivování osobních údajù o kupujícím a o jeho nákupech.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jsme si vìdomi významu ochrany osobních údajù a soukromí našich zákazníkù, a proto pøi uchovávání a zpracování Vašich osobních údajù postupujeme v souladu s platnými právními pøedpisy, zejména se zákonem è.101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù a zmìnì nìkterých zákonù, se zákonem è.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, a dále dle pøíslušných ustanovení Obèanského zákoníku, jakož i pøíslušných norem Evropské unie.

Proè zpracováváme Vaše osobní údaje

 • Údaje, které nám pøedáte, zpracováváme pøedevším pro úèely poskytování našich služeb a produktù, vedení úètu a provádìní vyúètování, dále pro vnitøní potøebu, pro marketingové a obchodní úèely, pøípadnì pro vymáhání pohledávek èi hodnocení platební morálky.

Jak zajišťujeme bezpeènost pøi zpracování údajù

 • Klademe velký dùraz na bezpeènostní politiku v rámci spoleènosti, mlèenlivost zamìstnancù, dodržování vnitøních smìrnic a výbìr smluvních partnerù. Zachováváme dùvìrnost komunikací, zpráv, provozních a lokalizaèních údajù dle zákona o elektronických komunikacích. Pro zpracování osobních údajù volíme nejnovìjší technické prostøedky umožòující jejich maximální ochranu. 

Jak chráníme osobní údaje na portálech

 • Informace, které jsou chránìny zvláštními právními pøedpisy (napøíklad Vaše osobní a provozní údaje), jsou Vám na našich portálech zpøístupnìny pouze po Vaší pøedchozí identifikaci a autentizaci pomocí pøihlašovacích údajù.
 • Bezpeèný pøístup k našim portálùm je zaruèen využitím nejmodernìjších technologií a podporou odpovídajících standardù. Jakmile se pøihlásíte svým pøihlašovacím jménem a heslem, veškerý pøenos dat mezi Vaším prohlížeèem je bezpeènì zajištìn.

 

Máte možnost kdykoliv požádat o opravu, doplnìní èi likvidaci údajù, pøípadnì odvolat souhlas se zpracováním osobních údajù v pøípadech, kdy zpracování takových údajù nevyplývá ze zákona.

 

 

 

 

Nákupní řád

- Informuje Vás o postupech øádné objednávky, doruèení zboží, stornování objednávky.


!!!Dbejte na správnou identifikaci vozidla!!!

 • Podle znaèky vozidla, roku výroby a provedení automobilu si vyberte pøíslušné Tažné zaøízení (TZ). Na výbìr jsou témìø vždy Bajonet (odnímatelný) èi Hák (napevno, neodnímatelný). Po tomto výbìru si vložte zboží  do košíku. V pøípadì, že bylo zboží pøidáno do košíku, uvidíte v pravém horním rohu pøíslušnou cenu vašeho zboží.
 • Po tomto vhození mùžete dále pokraèovat v nákupu. Pokud jste již s nákupem skonèily mùžete obsah košíku shlédnout po kliknutí na "košík". Vše souhlasí mùžete pøejít do pokladny. Zde jsou po Vás vyžadovány základní údaje pro zaslání zboží. Není nutno se registrovat.
 • Všechny kontaktní údaje vyplòujte pøesnì a pravdivì.  Na tyto údaje Vám bude zasláno Vámi objednané zboží. V pøípadì že doruèovací a fakturaèní údaje budou rozdílené, tak do pole druhá "Adresa pro doruèení" napište  fakturaèní adresu. V pøípadì, že jsou tyto dvì adresy shodné, nevyplòujte.  Do pole poznámka uveïte pøípadné èasové omezení dodávky zboží.
 • Zvolte zpùsob dodání zboží a  typ platby. Pozor v pøípadì platby Bankovním pøevodem se nejprve èeká na zaplacení této èástky (ne déle jak 10 dní) a až poté je zboží odesláno pøíjemci. Poté už objednávku staèí jen potvrdit a odeslat. 
 • Po pøijetí vaší objednávky Vám bude zaslán informaèní e-mail s vaším objednaným zbožím. Doruèen Vám bude na e-mail uveden v pøedchozím formuláøi.
 • Zboží je doruèováno standardnì pøepravní službou Radiálka do 1 - 2 pracovních dnù od objednání tj. po pøijetí Vaší objednávky. V pøípadì, že zboží nebude skladem tak Vám bude buï telefonicky nebo e-mailem sdìlen další postup.
 • Zboží si samozøejmì mùžete objednat telefonicky na našich Kontaktních èíslech . Staèí pouze nahlásit katalogové èíslo nebo typ vozidla a prodejce Vám už navrhne možnosti TZ.

Převzetí zboží

 • Pokud Vám zboží bylo dopraveno dopravcem v poøádku, tzn. nebyly evidentní žádné známky poškození obalu, podepište pøevzetí zboží. Zboží si dùkladnì zkontrolujte ( dopravce nenese žádnou zodpovìdnost za obsah balení, ale pouze za dodání zboží v neporušeném balení). Pøípadné poškození zásilky, zpùsobené pøepravcem, je nutné reklamovat na místì v okamžiku pøevzetí. Na pozdìjší reklamace (týkající se poškozeným obalem èi zboží zpùsobené pøepravou) nebude brán zøetel.
 • Pøi rozbalování zboží doporuèujeme obal nenièit a schovat si ho do doby platnosti záruky (týká se pouze krabicového provedení, v pøípadì že zboží bylo zabaleno do folie tak jej vyhoïte). Dìkujeme za pochopení

Záruční list a daňový doklad

 • Jako záruèní list slouží návod k obsluze kde jsou vysvìtleny i záruèní podmínky. V pøípadì, že by nebyl záruèní list souèástí balení tak se obraťte na oddìlení Prodeje . V pøípadì reklamace je dùležité dodat Záruèní list, Expedièní list, Daòový doklad a Typový list. 
  Záruka na zboží
 • Na veškeré zboží je uplatòována zákonem stanovená záruèní doba 24 mìsícù. V pøípadì reklamace nás telefonicky kontaktujete a my Vám poradíme jak dále postupovat s reklamací.
VÁŠ NÁKUPNÍ KOŠÍK
Košík zobrazit košík
PŘIHLÁŠENÍ

nová registrace
zapomenuté heslo
RYCHLÝ DOTAZ
Kontrolní kód
(opište kontrolní kód)
NOVINKY